oggende white

Ons is ‘n geloofsfamilie wat ‘n relevante geestelike ruimte skep vir soekende mense in die hedendaagse lewe.

roeping

Ons Roeping

Ons word elkeen geroep om Jesus te volg, en as Sy familie van liefde wil ons deelneem in Sy missie van dissipelskap, sosiale geregtigheid en kulturele vernuwing.

missie

Ons Missie

Dialoog is ‘n Evangelie-gedrewe en Christus-gesentreerde gemeenskap. Ons wil soveel as moontlik mense in die Pretoria-Tshwane omgewing met die goeie nuus bereik in samewerking met ander gemeentes.

glo

Wat Ons Glo

  • Ons glo dat die Bybel die Woord van God is en daarom word alles in Dialoog gedryf vanuit die Bybel en God se doel met die wêreld.
  • Ons glo daar is net een ware God en Hy maak Homself bekend in die gestaltes van drie Persone, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees.
  • Ons glo dat Jesus Christus die Koning en Verlosser van die heelal is en dat die kerk haar identiteit in Hom vind en daarom is Hy die fondament waarop Dialoog gebou word.
  • Ons glo dat mense nie in isolasie moet worstel met groot lewensvrae nie.
  • Ons glo dat hierdie kern geloofswaarhede vasstaan, soos verwoord in die Apostoliese Geloofsbelydenis, en daarom benodig ons vryheid in die res, maar in alle dinge liefde.
waardes

Grondwaardes

  HOOP

Jesus het fisies opgestaan uit die dood en is onstuitbaar op pad is na `n wonderlike toekoms en ons wil met hart en siel deelneem aan sy missie tot en met die wederkoms.

  LIEFDE

Jesus Christus het hoofsaaklik gekom om verlore mense te red DAAROM bestaan hierdie beweging ook ter wille van verlorenes en nie-kerklikes. Mense wat kerkloos en soekend is moet ware gasvryheid by ons ervaar.

  VERSOENING

Ons deel in Jesus se bediening van versoening met die wete dat God eendag die heelal onder een Hoof gaan verenig.

  BLYDSKAP

God drie-enig is die bron van alle blydskap en daarom kan dit slegs by Hom gevind word.

  SELFOPOFFERING

Jesus het vir ons geleer dat kruis kom altyd voor kroon en daarom deel ons ook in sy lyding met die verwagting om aan sy opstanding deel te hê.